Cu ce vă putem ajuta

03

Curățarea pieselor metalice

01

Curățare zidurilor și a perețiilor

02

Curățarea suprafețelor nemetalice

04

Curățare industrială și rezidențială ecologică

Și multe altele...

Curățarea industrială cu laser este un proces care utilizează tehnologia laser pentru a îndepărta contaminanții, straturile sau materialele nedorite de pe suprafețe. Este o metodă eficientă și ecologică în comparație cu tehnicile tradiționale de curățare, cum ar fi sablarea abrazivă, curățarea chimică sau răzuirea manuală. Curățarea cu laser oferă mai multe avantaje, inclusiv precizie, capacități de automatizare și capacitatea de a curăța suprafețe delicate sau complexe fără a provoca daune. Iată o prezentare generală a procesului de curățare industrială cu laser.

Industrial laser cleaning is a process that utilizes laser technology to remove contaminants, coatings, or unwanted materials from surfaces. It is an efficient and environmentally friendly method compared to traditional cleaning techniques such as abrasive blasting, chemical cleaning, or manual scraping. Laser cleaning offers several advantages, including precision, automation capabilities, and the ability to clean delicate or complex surfaces without causing damage. Here’s an overview of the industrial laser cleaning process.

  • Selectarea sistemului laser adecvat. Alegeți un sistem laser adecvat pentru aplicația specifică de curățare. Pot fi utilizate diferite tipuri de lasere, cum ar fi laserele cu impulsuri sau cu undă continuă, în funcție de materialul care trebuie curățat și de rezultatul dorit.
  • Selection of appropriate laser system. Choose a laser system suitable for the specific cleaning application. Different laser types, such as pulsed or continuous-wave lasers, may be used depending on the material to be cleaned and the desired cleaning outcome.
  • Pregătirea suprafeței. Asigurați-vă că suprafața care urmează să fie curățată este pregătită în mod corespunzător prin îndepărtarea resturilor sau particulelor libere. Acest lucru se poate face prin suflante de aer sau sisteme de aspirare.
  • Surface preparation. Ensure that the surface to be cleaned is properly prepared by removing loose debris or particles. This can be done through air blowers, vacuum systems, or other suitable methods.
  • Configurarea și calibrarea laserului. Configurați sistemul laser în funcție de cerințele sarcinii de curățare. Reglați parametrii laserului, cum ar fi puterea, durata impulsului, rata de repetiție și dimensiunea spotului pe baza materialului și a contaminării vizate.

Laser setup and calibration. Set up the laser system according to the requirements of the cleaning task. Adjust the laser parameters such as power, pulse duration, repetition rate, and spot size based on the material and contamination being targeted.

  • Procesul de curățare cu laser. Dirijați fasciculul laser pe suprafața care urmează să fie curățată. Pe măsură ce fasciculul laser interacționează cu contaminanții sau cu acoperiri, le vaporizează sau le ablatizează, determinând îndepărtarea lor de pe suprafață. Energia laserului încălzește în mod selectiv contaminantul sau acoperirea, ceea ce face ca acesta să se extindă și să se desprindă de materialul subiacent.

Laser cleaning process. Direct the laser beam onto the surface to be cleaned. As the laser beam interacts with the contaminants or coatings, it vaporizes or ablates them, causing them to be removed from the surface. The energy from the laser selectively heats the contaminant or coating, causing it to expand and detach from the underlying material.

  • Colectarea și eliminarea resturilor. Utilizați măsuri adecvate pentru a colecta și elimina resturile generate în timpul procesului de curățare. Aceasta poate implica utilizarea unor sisteme de aspirare sau a unor sisteme de izolare pentru a capta și îndepărta particulele sau contaminanții.

Collection and disposal of debris. Employ appropriate measures to collect and dispose of the debris generated during the cleaning process. This may involve the use of vacuum systems or containment systems to capture and remove the particles or contaminants.

  • Controlul și inspecția calității. După procesul de curățare, inspectați suprafața curățată pentru a vă asigura că a fost atins nivelul dorit de curățenie. Utilizați tehnici de inspecție adecvate, cum ar fi inspecția vizuală, măsurarea rugozității suprafeței sau alte metode relevante.

Quality control and inspection. After the cleaning process, inspect the cleaned surface to ensure that the desired level of cleanliness has been achieved. Use appropriate inspection techniques such as visual inspection, surface roughness measurement, or other relevant methods.

Curățarea industrială cu laser își găsește aplicații în diverse industrii, inclusiv în industria auto, aerospațială, electronică, de conservare a patrimoniului cultural și de producție. Poate fi utilizată pentru a îndepărta rugina, vopseaua, uleiul, grăsimea, straturile, oxizii, calcarul, adezivii și alți contaminanți de pe suprafețe. Curățarea cu laser oferă beneficii precum îndepărtarea fără contact și selectivă a contaminanților, generarea redusă de deșeuri și deteriorarea minimă a materialului de bază.

Industrial laser cleaning finds applications in various industries, including automotive, aerospace, electronics, cultural heritage preservation, and manufacturing. It can be used to remove rust, paint, oil, grease, coatings, oxides, scale, adhesives, and other contaminants from surfaces. Laser cleaning offers benefits such as non-contact operation, selective removal of contaminants, reduced waste generation, and minimal damage to the underlying material.

Este important de reținut că curățarea cu laser implică utilizarea de lasere de mare putere și trebuie respectate măsurile de siguranță pentru a proteja operatorii și a asigura o funcționare sigură. Instruirea adecvată și respectarea directivelor și reglementărilor de siguranță sunt esențiale atunci când se utilizează sisteme industriale de curățare cu laser.

It’s important to note that laser cleaning involves the use of high-powered lasers, and safety precautions should be followed to protect operators and ensure safe operation. Proper training and adherence to safety guidelines and regulations are essential when utilizing industrial laser cleaning systems.

Serviciile noastre
Produse exclusive
Întrebări

Contactați-ne și vă vom răspunde imediat!